Więcej informacji (+48) 730 131 130
Napisz do nas biuro@certlab.pl

Certyfikacja drogą do wystawienia delkaracji właściwości użytkowych

W momencie, gdy certyfikacja w zakładzie tartacznym dobiegnie końca (oczywiście z wynikiem pozytywnym), jednostka notyfikowana nadaje producentowi niepowtarzalny numer. Certyfikat Zakładowej Produkcji oprócz numeru producenta zawiera także numer jednostki certyfikującej. Dopiero od tego momentu możliwe jest legalne wprowadzanie swoich wyrobów na rynek, oczywiście z zachowaniem wszystkich zasad zawartych w instrukcjach i procedurach Księgi Zakładowej Kontroli Produkcji.

Certyfikacja zakładu upoważnia do startowania w przetargach dla podmiotów takich jak gminy, powiaty czy miasta w zakresie dostarczenia tarcicy konstrukcyjnej na ich inwestycje. Coraz częściej zdarza się i w niedługim czasie zostanie to wyegzekwowane od wszystkich tartaków działających zgodnie z prawem, że do odbiorców indywidualnych będzie można sprzedać np. na domek jednorodzinny jedynie tarcicę z zakładu w którym odbyła się certyfikacja.

Certyfikacja jest tym samym przepustką do wystawienia na swoje wyroby Deklaracji Właściwości Użytkowych.

Obecnie obowiązuje poniższy wzór Deklaracji Właściwości Użytkowych:

 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr………

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ………

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: ………

3. Producent: ………

4. Upoważniony przedstawiciel: ………

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: ………

6a. Norma zharmonizowana: ………

  • Jednostka lub jednostki notyfikowane: ………

7. Deklarowane właściwości użytkowe: ………

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: ………

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

……… ……… ……… ………

[imię i nazwisko] w [miejsce] dnia [data wydania] [podpis]

 

W kolejnym artykule przedstawimy poprawną instrukcję wypełnienia powyższego wzoru deklaracji.

Categories: Certyfikacja drewna