Więcej informacji (+48) 730 131 130
Napisz do nas biuro@certlab.pl

Certyfikacja drewna konstrukcyjnego

Każdy proces certyfikacji jest dla tartaku dość stresującym etapem. W tym artykule spróbujemy Państwu przedstawić kilka istotnych faktów odnośnie jego przebiegu.

Tarcica konstrukcyjna jest wyrobem budowlanym i podlega kontroli w systemie 2+, co oznacza, że oprócz wewnętrznej kontroli w procesie tym bierze udział jednostka zewnętrzna (notyfikowana).

Wewnętrzna kontrola i zadania producenta obejmują:

  • Ciągłą kontrolę i badania próbek zgodnie z planem badań wraz z prowadzeniem zapisów z nich;
  • Posiadanie aktualnej i zgodnej z normami branżowymi Księgi Zakładowej Produkcji;
  • Ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań (w tym pobierania próbek), obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu;

 

Po spełnieniu powyższych wymagań jednostka notyfikowana podczas kontroli (certyfikacja) dokonuje wstępną inspekcję tartaku i całej dokumentacji związanej z ZKP. Jeśli wszystkie, wymagane przepisami warunki są spełnione zakład produkcyjny uzyskuje certyfikat zakładowej kontroli produkcji (ZKP) co upoważnia go do znakowania swoich wyrobów (objętych certyfikacją) znakiem CE i wystawianiem Deklaracji Właściwości Użytkowych.

Należy także pamiętać o bardzo istotnym fakcie, a mianowicie, jednostka notyfikowana prowadzi w ramach nadzoru nad zakładem ciągły nadzór nad Zakładową Kontrolą Produkcji poprzez jej ocenę i skuteczność jej prowadzenia. Tym samym, co najmniej raz do roku odbywa się kontrola przez jednostkę w zakładzie producenta.Notyfikowana jednostka certyfikująca zakładową kontrolę produkcji podejmuje podczas takich kontroli decyzję w sprawie przedłużenia, ograniczenia, zawieszenia lub wycofania certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji na podstawie wyników następujących ocen i weryfikacji przeprowadzonych przez tę jednostkę.

Certyfikacja drewna może być przeprowadzona przez jednostki notyfikowane do tego upoważnione, których jest w Polsce niewiele i można je policzyć na palcach jednej ręki. Do właścicieli tartaku należy decyzja którą z nich wybrać do przeprowadzenia procesu certyfikacji.

 

Categories: Certyfikacja drewna